محل سرورآدرس سرور
سرور های OpenVPN لینوکسآمریکاtest1.domain.com
سرور های OpenVPN لینوکسانگلیسtest2.domain.com
سرور های OpenVPN لینوکسهلندtest3.domain.com

 

تاریخ : تیر ۲۱, ۱۳۹۴ بازدید : بار دسته : راهنما
Google VPN Kerio Control Kerio Cisco AnyConnect