محل سرورآدرس سرور
سرور های Ciscoآمریکاtest1.domain.com
سرور های Ciscoانگلیسtest2.domain.com
سرور های Ciscoهلندtest3.domain.com

 

تاریخ : تیر ۲۱, ۱۳۹۴ بازدید : بار دسته : راهنما
Google VPN Kerio Control Kerio Cisco AnyConnect